Освіта і наука

Освіта – надзвичайно важливий напрям роботи Укркоопспілки.

У системі кооперативної освіти функціонують Вищий навчальний заклад Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, Львівський торговельно-економічний університет, Вінницький кооперативний та Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститути, 20 коледжів, які забезпечують безперервну систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців для споживчої кооперації та інших галузей національної економіки. Це заклади вищої освіти з багатими традиціями, науковими школами, інноваційними технологіями навчання та найкращими досягненнями класичної педагогіки.

У кооперативних закладах вищої освіти здійснюється підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів та магістрів за спеціальностями: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Готельно-ресторанна справа; Право; Фінанси, банківська справа та страхування; Менеджмент; Облік і оподаткування; Туризм; Харчові технології тощо.

В університетах працюють спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій для здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук. Ефективно функціонують аспірантура і докторантура.

Високий потенціал професорсько-викладацького складу, сучасні форми і методи організації освітнього процесу, виховної роботи оправдовують очікування майбутніх фахівців.

Укркоопспілка системно та успішно реалізує засади ступеневої вищої освіти. Цьому сприяє діяльність навчальних комплексів “Академія” та “Освіта”, до складу яких увійшли всі кооперативні заклади вищої освіти.

Науково-методичну діяльність кооперативних вишів координує Навчально-методичний центр Укоопспілки «Укоопосвіта» та Рада ректорів і директорів закладів вищої освіти споживчої кооперації України. Пріоритетними напрямами їх роботи є обґрунтування цілей і цінностей кооперативної освіти, розробка прогресивних технологій викладання, навчально-методичне забезпечення, інформатизація та комп’ютеризація освітнього процесу.

Кращі студенти беруть участь у  науково-практичних конференціях, олімпіадах, оглядах-конкурсах тощо.

Університети, інститути, коледжі Укркоопспілки співпрацюють з закладами вищої освіти 24 країн: США, Німеччини, Франції, Великої Британії, Польщі, Латвії, Болгарії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Кіпру, Марокко, Китаю та інших.

Випускники закладів вищої освіти споживчої кооперації України затребувані на ринку праці, вони мають високий рівень підготовки для успішної трудової кар’єри.